NYFW Day 1 – Eugenia Kim, Tadashi Shoji, Laurence & Chico